تاریخ برگزاری: 4 تا 7 آبان 1396

ساعات بازدید: 15 تا 21

محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

کارشناسان نمایشگاه

اتاق تعاون استان اصفهان

خانم اجل لوئیان(کارشناس مسئول ثبت نام)

36615664 031

36618008 031

حمید صنیعی

کارشناس امور نمايشگاههاي داخلي و بين المللي(کارشناس ناظر)

2318 463 0913

4642 3261 031

مهدی علی زاده

کارشناس پشتیبان سامانه ثبت نام

4613 3261 031

شرکت نمایشگاه بین المللی استان اصفهان
اصفهان - خیابان علامه امینی - روبروی خیابان فردوس
تلفن: 32603006 031
فکس: 32602006 031