کارشناسان نمایشگاه

اتاق تعاون استان اصفهان

خانم اجل لوئیان(کارشناس مسئول ثبت نام)

36615664 031

36618008 031

فرزانه صنمی

کارشناس امور نمايشگاههاي داخلي و بين المللي(کارشناس ناظر)

2316 463 0913

6604 3260 031

کارشناس پشتیبان سامانه ثبت نام

2303 463 0913

4613 3261 031

شرکت نمایشگاه بین المللی استان اصفهان
اصفهان - خیابان علامه امینی - روبروی خیابان فردوس
تلفن: 32603006 031
فکس: 32602006 031